Bergsprängning – en spektakulär kraftyttring för att forma landskapet

17 juni 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

När vägar ska dras fram genom bergsmassiv eller nya tunnlar anläggas under städer, krävs en både effektiv och säker metod för att bryta sig igenom den hårda berggrunden. Bergsprängning har blivit ett ovärderligt verktyg för att forma landskapet efter människans behov.

Förberedelser inför bergsprängning

Genom att på ett kontrollerat sätt initiera en kraftig explosion inuti berget, kan enorma mängder sten och jord forslas bort. Sprängningarna utförs av specialutbildade ingenjörer och bergsprängare som är experter på att räkna ut perfekta sprängmönster och laddningsmängder. Förberedelserna inför en större bergsprängning är omfattande. Först borras ett mönster med små hål ner i berget dit sprängmedlet ska placeras. Vanligtvis används den kraftfulla och relativt stabila sprängladdningen ammoniumnitrat blandat med sprängoljediesel, mer känd som anfo. Längst in i hålet placeras en sprängkapsel som skapar initialtändningen.

bergspräckning

Sprängning med millimeterprecision

Nästa steg i bergsprängning är att koppla ihop alla laddningar med en speciell stubintråd som leder tändpulsen till varje hål. På lämpligt avstånd grävsanordning och skyddsvallar upp för att minimera stenkastning och begränsa miljöpåverkan. När samtliga förberedelser är klara återstår bara sprängningen själv. Ur säkert gömställe ges tändordern som skickar den elektriska tändpulsen genom stubintrådarna så att samtliga laddningar briserar i en välkoordinerad följd med några millisekunders mellanrum. Den resulterande explosionen får marken att skakas när hundratusentals ton berg rivs loss och kastas åt alla håll.

Efterarbete och återvinning

Det sammantagna resultatet efter en lyckad bergsprängning är en välbehövlig utvidgning av väg eller tunnelgångar. Resterna av det bortsprängda berget fraktas sedan bort för att återanvändas i andra byggprojekt som fyllnadsmassor.

Sammanfattningsvis

Trots att bergsprängning är en bullrig och spektakulär process, är den på samma gång både säker och miljövänlig tack vare den moderna sprängteknikens höga precision. Det gör den till ett ovärderligt verktyg för att forma vår omedelbara omgivning och fortsätta bygg- och anläggningsprojekt som skulle vara omöjliga med konventionella grävmetoder.

Fler nyheter