OVK-besiktning: Din guide till en säker och effektiv ventilation

05 april 2024
Veronica Urena

editorial

Ventilation är en grundläggande del av en fungerande och hälsosam byggnad. OVK-besiktning, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en statligt reglerad inspektion syftad att säkerställa att ventilationssystem i fastigheter fungerar som de ska, för att därmed främja en god inomhusmiljö. I den här artikeln utforskar vi vad en OVK-besiktning innebär, varför den är viktig, och hur den genomförs. Vi går också igenom vad fastighetsägare bör tänka på inför en besiktning och hur man kan säkerställa att ventilationssystemet är i toppskick året runt.

Vad innebär en OVK-besiktning?

OVK-besiktningen är en kontroll som måste genomföras regelbundet för att försäkra att byggnadens ventilationssystem uppfyller de krav som ställs av myndigheterna. Syftet med besiktningen är att garantera att ventilationen bidrar till en god inomhusluftkvalitet, samt att energiförbrukningen hålls så låg som möjligt. Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att denna besiktning blir genomförd och den måste utföras av en certifierad besiktningsman.

Under en OVK-kontroll undersöks och testas ventilationssystemet för att säkerställa att det inte finns några brister eller problem som kan påverka luftkvaliteten eller byggnadens säkerhet. Kontrollen inkluderar bland annat mätningar av luftflöden, inspektion av ventiler och rensning av fläktar och kanaler. Om systemet inte uppfyller de fastställda kraven måste ägaren se till att de nödvändiga åtgärderna genomförs.

ovk besiktning

Varför är OVK-besiktningen viktig?

En välfungerande ventilation är avgörande för människors hälsa och välmående. Dålig inomhusluft kan leda till huvudvärk, trötthet, allergier och andra hälsoproblem. Förutom hälsoaspekterna är det också viktigt ur energieffektivitetssynpunkt; ett ventilationssystem som inte fungerar som det ska kan orsaka ökad energianvändning och högre kostnader.

OVK-besiktningen bidrar till att upptäcka och åtgärda defekter i ett tidigt skede, vilket minimerar risker för skador och förlänger systemets livslängd. Regelbunden kontroll och underhåll skapar också förutsättningar för ett behagligt inomhusklimat, vilket är särskilt viktigt i offentliga byggnader som skolor och sjukhus där många människor vistas.

Före och efter besiktningen

För att förbereda sig inför en OVK-besiktning är det viktigt att fastighetsägaren ser till att alla systemets delar är åtkomliga och i god kondition. Det kan inkludera att se över filter, ventiler och att rensa kanaler från damm och smuts. På så sätt kan besiktningen ske smidigt och eventuella åtgärder kan planeras utan dröjsmål.

Efter besiktningen fås ett besiktningsprotokoll som redogör för kontrollens resultat. Om det finns anmärkningar måste dessa åtgärdas inom en uppsatt tidsram. Det är även viktigt att fastighetsägaren ser till att ventilationssystemet underhålls löpande för att undvika framtida problem och för att säkerställa en god luftkvalitet kontinuerligt.

Läs mer om OVK Jönköping!

Fler nyheter